ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561/2018

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันวิสาขบูชาประจำปี 2561/2018
ณ วัดพุทธนิมิต โคโลราโด สปริงส์
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561

วันวิสาขบูชา คือ วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ถ้าปีไหนมีอธิกมาสหรือ 8 สองหนก็เลื่อนออกไปอีกหนึ่งเดือน วันวิสาขบูชาทางองค์กรสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเพราะเป็นวันสันติภาพที่ชาวพุทธทั่วโลกได้ให้ความสำคัญยิ่งกว่าวันใด ๆ เมื่อวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาถึงชาวพุทธทั่วโลกจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา น้อมรำลึกถึง พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ดังนั้น ทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการฯ วัดพุทธนิมิต โคโลราโด สปริงส์ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน.
วันวิสาขบูชาประจำปี 2561/2018

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
- เวลา 10.30 AM. ไหว้พระรับศีล ทำบุญตักบาตร
- เวลา 11.00 AM. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- เวลา 12.00 PM. สาธุชนร่วมประทานอาหารร่วมกัน
- เวลา 1.00 PM. สาธุชนร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
พระสงฆ์อนุโมทนา ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เสร็จพิธี.

*************************

หมายเหตุฯ ดอกไม้-ธูปเทียน ทางวัดเตรียมไว้ให้บูชาตามกำลังศรัทธา: (719)327-0035 เบอร์วัด


WAT BUDDHANIMIT OF COLORADO SPRINGS
Invites you to join in the
VISAKHA PUJA DAY
Sunday:  May 27, 2018
*****************************
Visakha Puja, the year's greatest religious holiday, commemorates the Buddha's birth, enlightenment and passing. This day aims to honor the compassion, wisdom, and purity of the Buddha.The activities usually take place in the temple where lay people attend sermons during the day and in the evening take part in the candle lit procession that circumambulates the main temple three times. In the procession, each person carries flowers, three incense sticks and a lighted candle in remembrance of the Triple Gems(The Buddha, His Teaching and His disciples).
Wat Buddhanimit would like to invite you to participate in religious activities to commemorate this auspicious holiday that will bring merit to yourself and your family.
Schedule
Sunday:  May 27, 2018
10:30 AM     Giving alms to the monks in their begging bowls
11:00 AM     Serving lunch to the monks
12:00 PM     Buffet Style lunch for the lay people
1:00   PM     A sermon about Visakha Puja; Blessing from the monks; Monks will lead lay people who hold  candle, incense and flowers, walking  clockwise  three times  around  the Buddha statue. Followed by closing of Visakha Puja ceremony.
We look forward to seeing you at the temple on this special Buddhist holiday.  Thank you for your continued support, and May the Buddha bless you and your family.
*********************