รายนามพระสงฆ์จำพรรษาปี2561

รายนามพระสงฆ์จำพรรษาปี2561

พระมหาหนูชิด ขนฺติโก

ประธานสงฆ์/เจ้าอาวาส

พระมหาสุทธิพงษ์ คมฺภีรปญฺโญ

รักษาการแทนเจ้าอาวาส

พระมหายุทธศักดิ์ ธมฺมจารี

ผู้ช่วยรักษาการเจ้าอาวาส