ประวัติวัดพุทธนิมิต โคโลราโด สปริงส์ มลรัฐโคโลราโด

ประวัติโดยย่อ

วัดพุทธนิมิต โคโลราโด สปริงส์ มลรัฐโคโลราโด
( วัดสันติธรรม โคโลราโด สปริงส์ มลรัฐโคโลราโด )

วัดพุทธนิมิต โคโลราโด สปริงส์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2541 ( 1998) โดยมีชาวไทย ชาวลาว และชาวกัมพูชา ที่อาศรัยอยู่ที่ เมืองโคโลราโด สปริงส์ ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน และตกลงดำเนินการจัดหาบ้านเช่า เลขที่ 10 Hopi St. Security, CO 80911 เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และเป็นที่บำเพ็ญบุญของพุทธศาสนิกชน ในระยะเริ่มแรกพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ ณ ที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อมีความพร้อมในด้านกำลังทรัพย์มากขึ้น และสถานที่เช่าอยู่เริ่มคับแคบ คณะกรรมการจึงพิจารณาหาสถานที่ตั้งวัดถาวร และมีความกว้างพอที่จะรองรับกับประชาชนผู้ที่จะมาร่วมบำเพ็ญบุญ จึงประชุมตกลงกันซื้อที่วัดแห่งใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ ปัจจุบัน ณ บ้านเลขที่ 7525 Falcon Meadows Blvd. Peyton, CO 80831 โดยซื้อในราคา ( 257,600 ดอลล่าร์ )

ในขณะนั้น ทางวัดและทางคณะกรรมการไม่มีเครดิต และไม่มีเงินพอที่จะสามารถซื้อที่พร้อมกับบ้านได้ เพราะเพิ่งจะเริ่มก่อตั้งได้ไม่นาน ทางคณะกรรมการจึงพิจารณาและมีมติ ขอความอนุเคราะห์จาก Mr. William Gillmore และ น.อ. (พิเศษ) หญิงมนัสสิริ อัมพุนันต์ (Gillmore) เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินให้แก่วัด (บนเนื้อที่ 4.32 เอเคอร์ ) ซึ่งได้รับความเมตตานุเคราะห์เป็นอย่างดี พระสงฆ์ย้ายเข้ามาอยู่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2542/1999 ทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการ ก็ได้ทำการผ่อนจ่ายเงินคืนให้กับ Mr. William Gillmore และ น.อ. (พิเศษ) หญิงมนัสสิริ อัมพุนันต์ (Gillmore) จนครบหมดในเวลาต่อมา ลักษณะของวัดเป็นตัวอาคารบ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องทำงาน จำนวน 1 หลัง

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557/2014 คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้ประชุมและมีมติให้เปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิม (วัดสันติธรรม โคลราโด สปริงส์) มาเป็น วัดพุทธนิมิต โคโลราโด สปริงส์Magnificent