๙ สิงหาคม เกิดปรากฏการณ์แปลกๆ

๙ สิงหาคม เกิดปรากฏการณ์แปลกๆ

ธรรมชาติดีไซน์เลิศ............ทำให้เกิดได้เช่นนี้
ดูเหมือนแดนอัคคี............. ณ ตรงนี้น่าพิกล
แสงทองจากอาทิตย์...........เพิ่มวิจิตรให้พิศวง
ทำเมฆดุจสายชน...............ไหลเวียนวนทะเลไฟ
ลานธรรมพุทธนิมิต............สือวิจิตรจิตสดใส
เป็นสื่อดึงจิตใจ..................ธรรมนัยศาสดา
ทางโลกจะร้อนรุ่ม..............ดุจไฟสุมแสนหนักนา
ธรรมะพระศาสดา..............สง่าล้นฝนฉ่ำเย็น
เป็นภาพสองความหมาย....ดูออกได้ไม่ต้องเค้น
พระธรรมชุ่มฉ่ำเย็น...........ดับทุกข์เข็ญในดวงใจ
ธรรมชาติประกาศธรรม......สิ่งเลิศล้ำนำบอกไว้
ทุกทีอยู่ที่ใจ.....................ดูให้เด่นจะเห็นจริง.