กฐินสามัคคี ประจำปี 2561

วัดพุทธนิมิต โคโลราโด สปริงส์ มลรัฐโคโลราโด

Divider

พระสงฆ์ในปัจจุบัน

รายนามพระเณรจำพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐–๒๕๖๑ วัดพุทธนิมิต โคโลราโด สปริงส์

พระมหาหนูชิด ขนฺติโก

ประธานสงฆ์/เจ้าอาวาส

พระมหาสุทธิพงษ์ คมฺภีรปญฺโญ

รักษาการแทนเจ้าอาวาส

พระมหายุทธศักดิ์ ธมฺมจารี

ผู้ช่วยรักษาการเจ้าอาวาส